• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
 • (+976) 51-261418
 • info@spa.gov.mn

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ

2022-07-01 Бидний тухай

1.1 Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, эрх зүйн акт, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд Шадар сайдад өндөр мэргэшлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжих худалдан авах ажиллагаанд оролцогч иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл, үйлчилгээ үзүүлэх, ил тод нээлттэй, шилэн тендер шалгаруулалтын бодлого баримтлан ажиллахад оршино.    

1.2 Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Агентлаг нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:

 1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг цахим системээр дамжуулан улсын хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулах;
 2. Байнгын хэрэгцээт бараа, үйлчилгээг ерөнхий гэрээгээр дамжуулан худалдан авах ажиллагааг улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах, ерөнхий гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 3. Худалдан авах ажиллагааг ил тод болгох, тендер шалгаруулалтын үнэлгээнд хүний оролцоог бууруулах, техник технологийн бэлэн байдлыг хангах, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих асуудалд төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажиллах, санал боловсруулах;
 4. Дотоодод үйлдвэрлэсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч дотоодын аж ахуйн нэгж, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, эх оронч худалдан авалтыг зохион байгуулах

1.3 Эрхэм зорилго

Агентлагийн эрхэм зорилго нь худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш болгоомжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй,хариуцлагатай зохион байгуулж, төрийн худалдан авах ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, нийгмийн суурь үйлчилгээг нийтэл үзүүлэхэд оршино.

1.4 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Агентлаг нь дээрх эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд үйл ажиллагааны дор дурдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

 1. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах;
 2. Худалдан авах ажиллагааны тогтолцоонд техник технологи програм хангамжийн хүчин чадлыг сайжруулах асуудлыг нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлэх, байнгын хэрэгцээт бараа, үйлчилгээнд ерөнхий гэрээ зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах;
 3. Худалдан авах ажиллагааны тогтолцоонд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;
 4. Захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах;

1.5 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд

 1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах тухайн жилийн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах;
 2. Улсын болон бүс нутгийн чанартай төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах;
 3. Олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар хийх худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах;
 4.  Худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд ил тод, шуурхай өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй хариуцлагатай зохион байгуулах, дүгнэж тайлагнах;
 5. Захиалагч болон тендерт оролцогчид худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх удирдлагаар хангах;
 6. Худалдан авах ажиллагаанд олон улсын шилдэг арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, үр дүнг нээлттэй, ил тод тайлагнах;

     Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд

 1. Худалдан авах ажиллагаа дахь мэдээллийн технологийн ашиглалтыг хариуцаж, програм хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах хөгжүүлэх, цахим худалдан авалтыг боловсронгуй болгох;
 2. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой төрийн нээлттэй өгөгдлийг бий болгох, баяжуулах;
 3. Худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийн сангийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, олон нийт мэргэжлийн холбоод болон төрийн бус байгууллагын оролцоог хангах;
 4. Байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх баяжуулах, зах зээлийн болон эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг жил бүр нэгтгэх дүгнэх;
 5. Захиалагч болон тендерт оролцогчид худалдан авах ажиллагааны цахим системийн талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч, чадавх бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах;
 6. Худалдан авах ажиллагааны сургалтыг цахим болон танхимын хэлбэрээр, шалгалтыг цахим хэлбэрээр авах ажлыг зохион байгуулах;

Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд

 1. Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;
 2. Оролцогчдод хууль, эрх зүйн болон мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхжуулах;

Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд

 1. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, агентлагийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах замаар захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах;
 2. Агентлагийн даргад зохион байгуулалтын болон мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
 3. Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах;
 4. Үндэсний үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг импортын бараанаас тусад нь багцалж тендер шалгаруулалт зохион байгуулж байх чиглэлийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төрийн өмчит аж ахуйн нэгжид хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 5. Орон нутаг дахь худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан нэгжийн мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө сургалтаар хангах;

1.6 Үйл ажиллагааны зорилт

 1. Агентлагийн үйл ажиллагааны гол зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилт тодорхойлж, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтод нарийвчлан тусгаж хэрэгжүүлнэ.

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах үндсэн үүрэг хүлээж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах тухайн жилийн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, худалдан авах бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээллийн сангийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын оролцоог хангах, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

Нэгжийн үндсэн чиг үүрэг нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад захиалагч, оролцогчид дэмжлэг үзүүлэх, газрын даргыг мэргэжлийн зөвлөгөө, шаардлагатай мэдээлэл, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ бүтцийн нэгжийн гол түнш нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага бусад холбогдох байгууллага байна.

ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах, системийн хэрэглэгчдийг чадавхжуулах, цахим мэдээлэл солилцох замаар төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллийн технологид суурилсан худалдан авах ажиллагааны хяналтын тогтолцоог бий болгох, ерөнхий гэрээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, байнгын хэрэгцээт бараа, үйлчилгээний зах зээлийн болон эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг боловсруулах, цахим болон танхимын хэлбэрээр худалдан авах ажиллагааны сургалт зохион байгуулж, шалгалт авах, худалдан авах ажиллагааны төрийн нээлттэй өгөгдлийн сан үүсгэх, цахим системээр дамжуулан худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог хөгжлийн шинэ шатанд гаргаж, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг цаг хугацаа, орон зайн хязгаарлалтгүйгээр хүргэх, байгууллагын дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, албан хаагчдын мэдээллийн технологийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, газрын үйл ажиллагаатай тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ бүтцийн нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төрийн захиргааны төв байгууллага, зохион байгуулалтын бүтцийн бусад нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Үндэсний дата төв, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, арилжааны банкууд, иргэн, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд бусад холбогдох байгууллага байна.

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, саналаа холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, дүрэм, журам, заавар боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээ, мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, байгууллагаас гарч буй эрх зүйн актын хууль зүйн үндэслэлийг хянах, гарсан гомдол, маргаан, өргөдөл, хүсэлтийг судалж хариу өгөх, шүүх, хуулийн байгууллагад агентлагийг төлөөлөх, албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, газрын үйл ажиллагаатай тогтоол, шийдвэрийн дагуу холбогдох ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, бүх шатны шүүх, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Тус хэлтэс нь агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн байдал, цаашид үр ашигтай зохион байгуулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, орон нутаг дахь нэгжийн үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, албан хаагчид, орон нутаг дахь нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Сангийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн глд түнш нь Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.  

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Тус хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, төсвийн шууд захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хяналт тавих, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтын асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бэхжүүлэх, байгууллагыг төлөөлж хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүний импортын бараанаас тусад нь багцалж тендер шалгаруулалт зохион байгуулж байх чиглэлийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжид хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах, орон нутаг дахь нэгжийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт тавих, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих, удирдлагын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, архив, бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг шийдвэр гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, , газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, шийдвэрийн дагуу ажлын хэсэгт ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Уг хэлтсийн үйл ажиллагаа нь чадварлаг төрийн албан хаагчийн хүчээр агентлагийн тасралтгүй, хэвийн, жигд ажиллагааг хангахад чиглэх бөгөөд төрийн захиргааны албан хаагчдыг сургаж, хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшнийг үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг тухайд нь хангах замаар хэрэгжинэ.

Үндсэн хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, албан хаагчид, орон нутаг дахь нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Шадар сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар байна.

Уг хэлтсийн гол түнш нь төрийн захиргааны төв байгууллага, Төрийн албаны зөвлөл, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Авлигатай тэмцэх газар, Архивын ерөнхий газар, холбогдох бусад байгууллага, хуулийн этгээд байна.

 

------o0o------