• Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
  • (+976) 261614
  • info@spa.gov.mn

Худалдан авалтын мэдээ

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 03 сарын 25-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл (Улаанбаатар)” бараа нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2015 оны 04 сарын 27-нд дээрх тоног төхөөрөмжийг 457,245,000 (дөрвөн зуун тавин долоон мянга хоёр ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх IX.2.1.30 СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА /УВС, ТЭС СУМ/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу 2015 оны 03 сарын 13-ны өдөр нээлттэй зарла ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 04 сарын 10-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.2.1 дугаар бүхий “XYI.1.2.1 Харьяа газрын засвар /Улсын хэмжээнд/”-ын Багц-4: "Эрүүл мэндийн яамны байрны их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/"-ын ажил гүйцэтгэх нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2015 оны 05 са ...

(2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар) 1. Засгийн газрын 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтад тусгагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны талаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 182,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 57 төсөл, арга хэмжээ, Хөгжли ...

img

Худалдан авах ажиллагааны газар нь Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх XIY.1.3.1 “Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ нийлүүлэх” ажлын Багц 3: Барилгын сантехникийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг “Төрийн бол ...

img

          Худалдан авах ажиллагааны газраас XVI.1.3.9 дугаар бүхий “Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж” /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц-3 “Дизель станц” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2015 оны 05 с ...

img

      Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 05 сарын 11-ны өдөр зарласан ХААГ-2015/XYI.1.3.10 “Геронтологийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, 2015 оны  05 сарын 28-нд дээрх тоног төхөөрөмжийг 31,296,000 (гучин нэг ...